Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Dersi Güz ve Bahar Dönemi Ders Konuları Bilgilendirmesi


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Dersi Güz Dönemi Ders Konuları
 • Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler;
 • XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri;
 • Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları;
 •  XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu;
 •  I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi;
 •  Anadolu’nun işgali ve tepkiler;
 • Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri;
 • Kongreler dönemi ve teşkilatlanma;
 •  Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü;
 • Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller;
 • TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri;
 • Sevr Antlaşması;
 • Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler;
 • Düzenli ordunun kuruluşu,
 •  Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar,
 • Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması,
 •  Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Bahar Güz Dönemi Ders Konuları
 • Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb);
 • Sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu );
 • Eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı);
 • Hukuk alanında yapılan inkılaplar;
 •  Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi);
 • Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı);
 •  Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi);
 • Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı);
 • Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri);
 • Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri;
 • Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.